• biuro@zenter.pl
  • (15) 814 37 54

Gwarancja na produkty

Gwarancja producenta

Produkty posiadają gwarancję producenta obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach sklepu. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Adresy punktów serwisowych i inne ważne informacje dotyczące serwisu, znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów. W przypadku niektórych produktów karta gwarancyjna znajduję się wewnątrz fabrycznie zapieczętowanego opakowania, w związku z tym, iż nie chcemy otwierać tak zapakowanych produktów może się zdarzyć, że karta nie będzie podstemplowana, daje to jednak Państwu pewność, że nikt wcześniej nie ingerował w zawartość produktu. Jeżeli otrzymają Państwo kartę gwarancyjnę bez pieczątki prosimy o kontakt.

Gwarancja Zenter

W przypadku gdy w polu gwarancja znajduje się informacja “serwis zenter” produkt należy odesłać na własny koszt na adres naszego magazynu bądź dostarczyć osobiście do naszej Siedziby mieszczącej się w Sandomierzu, po wcześniejszym nadaniu numeru RMA zgłoszenia, który można uzyskać wypełniając formularz “Zgłoszenie reklamacyjne” na stronie www.zenter.pl w zakładce “Pomoc”. Adres oraz wszystkie niezbędne informacje zostaną podane podczas nadawania numeru RMA. Naprawiony produkt odsyłany jest do Klienta.

Warunki gwarancji Zenter

1. Firma ZENTER z siedzibą w Sandomierzu udziela gwarancji:

– na sprawne funkcjonowanie sprzedawanych urządzeń na okres do 2 lat.

2. Warunkiem koniecznym do otrzymania 2-letniej gwarancji jest coroczne serwisowanie urządzeni przez serwis ZENTER po upływie 12 miesięcy od daty zakupu. Serwisowanie odbywa się wyłącznie na wniosek Klienta.

3. W ramach gwarancji Klientowi przysługuje prawo do naprawy wadliwego wyrobu, jego wymiany w przypadku nie

dającej się usunąć wady lub bonifikaty cenowej, obiektywnie odpowiadającej obniżeniu wartości użytkowej wyrobu.

4. Firma ZENTER sprzedaje swoje wyroby bezpośrednio (w swojej siedzibie) lub poprzez sklep internetowy www.zenter.pl

5. Usługi gwarancyjne świadczone są przez firmę ZENTER po przedstawieniu przez klienta:

oryginału faktury VAT będącej dowodem zakupu,

wadliwego produktu (kompletnego),

oryginalnej karty gwarancyjnej z podpisem klienta,

zgłoszenia serwisowego z opisem usterki.

6. Urządzenie wykazujące wady i usterki należy przesłać bezpośrednio do firmy ZENTER. Wraz z urządzeniem należy przesłać szczegółowy opis problemu technicznego oraz oryginał dowodu zakupu. Wszelkie koszty związane z zapewnieniem transportu, bezpiecznego opakowania, ubezpieczeń i innym ryzykiem ponosi klient.

7. Dostawca zobowiązuje się do usunięcia przyczyn zasadnej reklamacji wyrobów w terminie do 14 dni od daty

pisemnego zgłoszenia. W przypadku gdy naprawa wymaga wymiany części, które należy sprowadzić od producenta, czas usunięcia reklamacji wydłuża się do 30 dni.

8. Klientowi przysługuje prawo wymiany sprzętu na nowy, jeżeli:

w okresie gwarancji firma ZENTER (dalej nazywana Dostawcą) dokona czterech napraw istotnych, a urządzenie nadal będzie:

wykazywało wady, które uniemożliwiają jego używanie zgodnie z przeznaczeniem,

Firma ZENTER stwierdzi na piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe.

Przy wymianie urządzenia na nowe potrąca się równoważność brakujących lub uszkodzonych przez klienta elementów i koszt ich wymiany.

9. Jeżeli wymiana produktu na nowy, zgodnie z p. 9, nie jest wykonalna, klientowi przysługuje prawo do zwrotu zapłaconej ceny.

10. Zgłoszenie reklamacji z tytułu gwarancji nie upoważnia Klienta do wstrzymania zapłaty za zakupione wyroby.

11. Do chwili pełnej zapłaty za wyroby, pozostają one własnością Dostawcy i nie podlegają reklamacji (zgodnie z art. 58 589 do 591 KC)

12. Gwarancja nie upoważnia Klienta do domagania się zwrotu utraconych zysków, zwrotu kosztów naprawy, ewentualnych szkód lub innych odszkodowań związanych z wadami wyrobów.

13. Odpowiedzialność Dostawcy z tytułu wad wyrobów ogranicza się do wartości reklamowanego wyrobu lub jego części i nie może przekroczyć wartości jego zakupu.

14. Gwarancją nie są objęte:

wypadki zaistniałe podczas transportu i przeładunku oraz wywołane tym uszkodzenia,

uszkodzenia lub wadliwe działanie spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub nadużywaniem produktu, niedbałością klienta

lub stosowaniem produktu niezgodnie z instrukcją obsługi albo przepisami bezpieczeństwa

mechaniczne uszkodzenia produktów i wywołane nimi wady,

wady nieistotnych wyrobów niewidocznych po zamontowaniu

uszkodzenia lub wadliwe działanie wynikłe na skutek pożaru, powodzi, uderzenia pioruna, czy też innych klęsk żywiołowych, wojny czy niepokojów społecznych,

nieprzewidzianych wypadków, korozji, rdzy, plam, przepięć w sieci telefonicznej lub energetycznej, nieprawidłowego napięcia zasilającego, normalnego zużycia w eksploatacji, czy też innych czynników zewnętrznych, urządzenia, które osoby inne niż Dostawca naruszyły lub w których przeprowadziły przeróbki, zmiany, dostrojenia lub naprawy.

Gwarancji nie obejmują również:

wszelkiego rodzaju elementy eksploatacyjne jak: elektrody, teflony, druty oporowe, taśmy, przewody elektryczne, tuleje, elementy ścierne ruchome, bezpieczniki, diody, żarówki, elementy grzejne urządzeń, pasy transportowe, rolki transportowe i inne które mogą się zużywać wskutek eksploatacji urządzenia.

15. Reklamację należy składać bezpośrednio w firmie ZENTER lub pod podanymi numerami telefonów bądź adresami email.

16. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji z tytułu gwarancji jest przedłożenie przez Klienta ważnej i poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej oraz dowodu sprzedaży i zapłaty.

17. Dostawca zobowiązany jest do przyjęcia i rozpatrzenia reklamacji z tytułu gwarancji w oparciu o normy, aprobaty techniczne, normy zakładowe i ewentualne ustalenia zawarte w umowie.

18. Dostawca zastrzega sobie prawo wykonania oględzin przedmiotu reklamacji w celu oceny jej zasadności.

19. Sposób usunięcia wady leży w gestii Dostawcy.

20. Wymieniony wyrób lub jego części stają się własnością Dostawcy.

21. Termin usunięcia przyczyn zasadnej reklamacji ulega wydłużeniu, jeżeli Dostawca zgłosi się u Klienta w uzgodnionym terminie i nie może podjąć koniecznych czynności z powodów leżących po stronie Klienta.

22. Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas usuwania zgłoszonej wady, a w przypadku wymiany wyrobu biegnie na nowo od daty dostarczenia wyrobu wolnego od wad.

23. Podpisany przez uprawnionego pracownika serwisu i Klienta protokół/karta gwarancyjna jest jednoznaczny z usunięciem zgłoszonej wady.

24. W przypadku nie uznania reklamacji, Dostawca zobowiązany jest pisemnie powiadomić o tym Klienta. W powiadomieniu Dostawca musi podać przyczynę nie uznania reklamacji.

34*. Jeżeli reklamacja okaże się nieuzasadniona, Dostawca może obciążyć Klienta poniesionymi kosztami. W takim przypadku Klient musi otrzymać szczegółowe rozliczenie kosztów.

35. Klient traci prawo do gwarancji jeżeli:

użytkował wyroby niezgodnie z instrukcją obsługi,

nie przestrzegał zasad konserwacji, transportu i montażu wyrobów zawartych w instrukcji obsługi,

dokonywał przeróbek i zmian konstrukcyjnych wyrobów bez zgody Dostawcy,

przed zgłoszeniem reklamacji próbował usunąć wadę we własnym zakresie

zaprzestał lub nieregularnie serwisował zakupiony wyrób.

36. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie wyłączają, nie ograniczają, ani nie zawieszają uprawnień konsumenta z tytułu uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

37. Producent nie udziela upoważnień ani gwarancji odnośnie produktów, z wyjątkiem tych, które wyraźnie określono w niniejszym dokumencie. W żadnym wypadku nie będzie on odpowiedzialny wobec klienta za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie urządzenia wynikłe z innych przyczyn niż wady w nim tkwiące oraz nie będzie odpowiedzialny za szkody spowodowane wadami produktu. W szczególności uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa klienta do domagania się zwrotu utraconych zysków w związku z awarią produktu.

38. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami Gwarancji zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

38*. Wyłączona zostaje odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady rzeczy.

39*. Ewentualne spory rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla Dostawcy.

40. Karta gwarancyjna bez wypisanej daty sprzedaży, dołączonego dowodu zakupu, czytelnego stempla sklepu jest nieważna.

Ochrona gwarancyjna obejmuje teren całego kraju, właściwego dla Dostawcy, u którego zostały zakupione wyroby.

*Dotyczy wyłącznie przedmiotów gospodarczych

W sytuacji gdy przesyłka reklamacyjna ma zostać odesłana na inny adres niż ten, który widnieje w zamówieniu z którego pochodzi reklamowany produkt, po otrzymaniu numeru RMA konieczne jest przesłanie nowych danych adresowych poprzez formularz kontaktowy. Jeżeli takiej informacji nie otrzymamy, przesyłka zwrotna zostanie wysłana na stary adres.

Uprawnienia Klienta z tytułu gwarancji wygasają automatycznie w przypadku gdy:

  • produkt posiada jakiekolwiek uszkodzenia mechaniczne
  • plomby bądź numery seryjne zostały zerwane lub uniemożliwiają identyfikację produktu ( w przypadku produktów nie mających numeru seryjnego, identyfikacja jest możliwa za pomocą kodu kreskowego mieszczącego się na opakowaniu)
  • wada powstała na skutek zwarcia instalacji elektrycznej
  • usterka jest spowodowana nieprawidłową instalacją bądź użytkowaniem danego produktu niezgodnie z przeznaczeniem lub instrukcją obsługi.

W przypadku gdy, zgłoszona przez Klienta usterka nie występuje, bądź warunki gwarancji zostały naruszone firma Zenter ma prawo żądać od Klienta opłaty poniesionych kosztów związanych z transportem oraz kosztów ekspertyzy. Sprzęt w takim przypadku jest odsyłany również na koszt kupującego.

Wadliwy towar powinien zostać dostarczony przez Klienta w fabrycznym opakowaniu wraz ze wszystkimi elementami znajdującymi się na jego wyposażeniu.

Jeżeli dostarczony produkt nie będzie spełniał wymagań gwarancyjnych, Klient zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany.

Dożywotnia gwarancja na produkt wygasa po upłynięciu jednego roku od chwili zaprzestania jego produkcji.

Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

Możliwość komentowania została wyłączona.

xxx